Egy remete Kaposváron

Még élt (de már ismét Debrecenben lakott) Csokonai Vitéz Mihály, amikor egy másik irodalmi nagyság jelent meg Somogyban, akinek pályája éppen felívelőben volt: Berzsenyi Dániel (1776–1836).

A Vas vármegyei nemes családból származó Berzsenyi 1804-ben költözött Niklára. Csak átmenetileg kívánt megtelepedni a kis somogyi faluban, aztán haláláig itt élt és gazdálkodott. Teljesen körülvette a magány, magát „niklai remetének” nevezte, mégis Somogyban fejlődött jeles poétává, a klasszikus verselés kiemelkedő mesterévé, akinek műveiben a magyar nemesség életszemlélete mellett a felvilágosodás gondolatai is tükröződtek.

 

 

A Niklán élő Berzsenyi Dániel 1811 márciusától fogva – Somogy vármegye táblabírájaként – gyakran feltűnt a kaposvári megyegyűléseken. Az 1812. március 18-i nagygyűlés lehetett számára a legemlékezetesebb, amikor beiktatták tisztségébe gróf Teleki László somogyi főispán-adminisztrátort. A kaposvári ünnepségekre Berzsenyit is meghívták, akinek az új főispán, Teleki gróf nagy tisztelője volt. A meglehetős elzártságban élő költőnek elégtételt jelentett, hogy a nagy pompával megrendezett főispáni beiktatás után nyilvánosan méltatták a működését, és ünneplésében Sárközy István, a művelt és nagy tekintélyű vármegyei főtisztviselő is részt vett. (Egyébként nemcsak Sárközy, hanem a jeles polihisztor-költő, Pálóczi Horváth Ádám is jelen volt.)

Ezenkívül többnyire a könyvtár vonzotta Berzsenyi Dánielt Kaposvárra. Nem annyira azért, mert 1826. február 20-án őt is beválasztották a vármegye „könyvvásárló bizottságába”, hanem inkább a kölcsönzés lehetősége miatt. Dani uraság még betegen is a vármegyei könyvtár legbuzgóbb olvasói közé tartozott, nagy lelkierővel szinte kéthavonként vállalva a nikla–kaposvári kocsiút fáradalmait. Mindhalálig kitartott a könyvtár mellett: utoljára 1836. január 22-én, egy hónappal a halála előtt látogatta meg a kaposvári tékát. (Élete utolsó négy évében 134 kötetet kölcsönzött ki, és vitt magával Kaposvárról a niklai egyedüllétbe.)

A költő elhunyta után csakhamar szárba szökkent a Berzsenyi-kultusz, amely – méltán – mindmáig virágzik Somogyban, sőt új hajtásokat is hoz. Niklán kívül főleg Kaposváron vált a kulturális élet szerves részévé, sőt ösztönzőjévé a Berzsenyi-hagyomány.

 
Megosztás: