Ifjúsági pályázatok, ösztöndíjak

Kaposvár számít rád

Ösztöndíj a felsőoktatásban tanuló kaposvári hallgatóknak

 

A kaposvári városvezetés szerint a fiatalság tanulását segítő valamennyi önként vállalt feladat befektetést jelent a jövőbe. Ezért is hozta létre 2008-ban a Kaposvár Számít Rád felsőoktatási ösztöndíjat, amellyel szeretné elérni, hogy a fiatalok a diploma megszerzése után Kaposváron telepedjenek le és helyezkedjenek el. A pályázat elsősorban azon kaposvári fiataloknak szól, akik valamely hiányszakmában folytatnak tanulmányokat, állandó kaposvári lakóhellyel rendelkeznek, harmincadik életévüket nem töltötték be, és nappali tagozatos hallgatók. Az aktív hallgatói éveik alatt folyósított havi huszonötezer forintos ösztöndíjért vállalják, hogy diplomájuk megszerzését követően a támogatott szemeszterenként legalább hat hónapot Kaposváron dolgoznak. Az ösztöndíjprogramba évente legfeljebb húsz hallgató kapcsolódhat be, a részt vevő hallgatók létszáma legfeljebb nyolcvan lehet. A támogatott hallgatók nyolc szemeszteren keresztül egy szemeszterben legfeljebb öt hónapra havi huszonötezer forint ösztöndíjat kapnak. A pályázat elbírálása során elsősorban azok részesülnek ösztöndíjban, akiknek szakmájában Kaposváron az állami foglalkoztatási szolgálat, a szakmai kamarák, a munkáltatói érdekképviseletek jelzése alapján szakemberhiány mutatkozik. Más hallgató csak ilyen pályázók hiányában támogatható. A pályázatokat munkacsoport rangsorolja a tanulmányi eredmény és egyéb szempontok – különösen a megfogalmazott szakemberigények, a szakmai ajánlás, a megszerezni kívánt diploma fokozata, a tudományos diákköri munka, a demonstrátori tevékenység, a társadalmi és sporttevékenység, a hallgatói önkormányzatban való részvétel – alapján, és tesz ajánlást a polgármesternek. A program életbe léptetése óta mintegy ötven diák részesült támogatásban, akiknek több mint fele már munkába is állt a városban. Tanulmányaikat összesen 23 millió forinttal támogatta az önkormányzat. Jelenleg tizennégy hallgató számára folyósítunk támogatást, és bízunk benne, hogy számuk a jövőben is folyamatosan gyarapszik majd.

 

Információ

Sárdi Zoltánné
köznevelési referens
Kossuth tér 1. R/108.
Telefon: +36 (82) 501 551
E-mail: ovoda@kaposvar.hu

 

Kollégiumi férőhelyek Pécsett

Szántó Kollégium

 

A nappali tagozaton felsőfokú tanulmányaikat végző kaposvári fiatal felnőttek további támogatásra is számíthatnak a várostól. Minden tanévben ötven hallgatónak biztosít Kaposvár kollégiumi férőhelyet Pécsett a korábbinál jóval kulturáltabb körülmények között, a pár éve felújított Szántó utcai kollégiumban. Ezenfelül azoknak, akik intézményeiktől nem kaptak kollégiumi férőhelyet, albérleti támogatást nyújt a város. Kollégiumi férőhelyre pályázatot azon állandó kaposvári lakhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanulmányokat folytató vagy tanulmányaikat megkezdő hallgatók nyújthatnak be, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át (jelenleg: 42.750 Ft) nem haladja meg, s kollégiumi férőhely iránti kérelmüket és a fellebbezésüket az oktatási intézmény elutasította.

 

Információ

Szociális Iroda
Noszlopy Gáspár utca 5.
Telefon: +36 (82) 501 533
E-mail: szociroda@kaposvar.hu

 

Bursa Hungarica-ösztöndíj

Hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000-től biztosít ösztöndíjat a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére. Az országos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kialakítása a Kaposváron bevezetett kísérleti program alapján történt. Önkormányzatunk a bevezetés óta minden évben csatlakozott az országos pályázati kiíráshoz. A fiataloknak kéttípusú pályázat benyújtására van lehetőségük:

 • „A” típusú pályázatra kérelmet nyújthatnak be a Kaposvár város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 • „B” típusú pályázatra azok a Kaposvár város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A támogatás az „A” típusú pályázat elnyerése esetén 2 szemeszterre, míg a „B” típusú pályázat esetén 6 szemeszterre szól.

A pályázatot az EPER–Bursa-rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázatbeadáshoz az EPER–Bursa-rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatát minden év őszén írják ki, amiről értesülhetnek Kaposvár város honlapján, a helyi médián, illetve az EPER–Bursa-rendszeren keresztül.

2017-re 126 hallgató részére „A” típusú Bursa-ösztöndíjat, míg 3 tanuló részére „B” típusú ösztöndíjat állapítottak meg. A támogatás összegét az egy főre jutó jövedelem alapján differenciáltan határozták meg, melynek havi összege a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával együtt 6000 Ft-tól 11.000 Ft-ig terjedt. Az erre elkülönített keretösszeg önkormányzatunk részéről 5.750.000 Ft, mely a minisztérium támogatásával 11.500.000 Ft-ra emelkedett.

 

Információ

Szociális Iroda
Noszlopy Gáspár utca 5.
Telefon: +36 (82) 501 533
E-mail: szociroda@kaposvar.hu

 

Roma tanulók ösztöndíja

 

Országos szinten is kuriózumnak tekinthető a roma tanulók ösztöndíja, amely szintén az önkormányzat önként vállalt feladata. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tanulmányi félévente ösztöndíjpályázatot hirdet a saját családjukban nevelkedő, jó tanulmányi eredményt elérő roma származású tanulók, hallgatók részére.

Pályázatot nyújthatnak be a kaposvári lakóhellyel rendelkező, saját családjukban nevelkedő, roma származású, nappali tagozatos tanulók, hallgatók, amennyiben

 1. általános iskolai tanulók a 7. osztálytól, akiknek félévi tanulmányi átlaguk a 4,5-et elérte vagy meghaladta,
 2. szakiskolában tanulók esetében a félévi tanulmányi átlaguk a 3,8-et elérte vagy meghaladta,
 3. szakközépiskolában és gimnáziumban tanulók esetében a félévi tanulmányi átlaguk a 4,0 egészet elérte vagy meghaladta,
 4. felsőfokú intézményben tanulók esetében a félévi tanulmányi átlaguk a 3,5-et elérte vagy meghaladta.

Az ösztöndíj megállapításának további feltétele: a pályázók vállalják, hogy továbbtanulnak, középfokon vagy felsőfokon szakképesítést szereznek.

A pályázat elbírálása során – a pénzügyi keret függvényében – előnyt élveznek azok a hallgatók, akiknek tanulmányi eredménye a legjobb. A pályázat elbírálása során magasabb összegű ösztöndíjat állapítanak meg azoknak a tanulóknak, hallgatóknak, akik az integráció számára fontos szakterületen – oktatás, egészségügy, közbiztonság, közigazgatás –végzik tanulmányaikat.

A pályázatok elbírálásáról, rangsorolásáról a polgármester a Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata alapján dönt.

2017-ben 27 gyermek, illetve fiatal felnőtt részesült ösztöndíjban, melynek összege havonta 4–16 ezer Ft között volt.

 

Információ

Battyányi Beáta
civil- és romareferens
Kossuth tér 1. Új épület I/112.
Telefon: +36 (82) 501 552
E-mail: romareferens@kaposvar.hu

 

Fecskeház

Fő utca 84.

 

Kaposvár olyan támogatási rendszert alkotott, amely jócskán túlmutat az egyetemi és főiskolai éveken. Ennek jegyében 2009 őszén fecskeházat avattak a belvárosban. A 283 millió forintos beruházási költséggel, helyi vállalkozások bevonásával épült harminclakásos társasházba olyan fiatal párok költözhetnek be öt évre, akik vállalják, hogy előtakarékosságba kezdenek a majdani önálló otthon megszerzése érdekében. Ennek fejében rendkívül alacsony lakbérrel és rezsiköltségekkel számolhatnak az átlagosan 38 négyzetméter alapterületű lakásokban. Ez kiváló lehetőséget jelent számukra, hogy ne a magas albérleti díjakra költsék el jövedelmüket, hanem már pályakezdőként is gyarapítsák megtakarításaikat egy saját lakás vásárlásának reményében.

 

Feltételek

A fecskeházban önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

 • csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző és lakáscélú előtakarékosságot vállaló és teljesítő házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló, 35. életévét be nem töltött fiatal helyezhető el, vagy
 • a fecskeházban lévő lakás a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója részére öt évnél nem hosszabb időre adható bérbe.

Az állandó jellegű keresőtevékenységet végző bérlők lakáscélú megtakarítása éves szinten legalább a fecskeházi lakás nettó bekerülési költségének 4%-a, melynek pontos összegét a bérleti szerződés tartalmazza. Az előtakarékossági szerződést Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

Fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére pályázat útján van lehetőség. Pályázat benyújtására az érvényes igényléssel rendelkező kérelmezők jogosultak. A pályázatokat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

A kérelem benyújtásának helye és címe

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási Igazgatóság
Szociális Iroda
7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. I/13. szoba.

Kérelem benyújtása határidőre való tekintet nélkül lehetséges, pályázat benyújtására kizárólag pályázati időszakban van lehetőség.
Az ügyintézés illetékmentes. A kérelem benyújtása formanyomtatványon lehetséges.

 

A kérelemhez csatolni szükséges

 1. A kérelmező és a vele együtt költöző családtagok utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolást. (Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik egyéni és társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, jövedelmüket a NAV által kiadott igazolással igazolhatják.)
 2. Főiskolai, egyetemi hallgató esetén a hallgatói jogviszony igazolását.
 3. A kérelmezőnek és a vele együtt költözőknek a tulajdonában lévő ingatlan vagyon, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén az ingatlan tulajdoni lapját.
 

Információ

Szociális Iroda
Noszlopy Gáspár utca 5. I/13.
Telefon: +36 (82) 501 501 531. mellék
E-mail: lakasugy1@kaposvar.hu