Ifjúsági egyesületek

Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület

 

2005-ben egy maréknyi elszánt fiatal állt elő az ötlettel: létre akartak hozni egy olyan egyesületet, amely a fiataloknak, a fiatalokról szól. Kevesen hittek bennük, és még kevesebben támogatták őket. Mára ezeknek a fiataloknak nagy része külföldön él és dolgozik, vagy itthon vállal jelentős szerepet a hazai ifjúsági életben. Egy dologban voltak mások kortársaiknál: képesek voltak tenni azért, hogy változást hozzanak Kaposvár életébe, és előrébb tekintettek, mint az érettségi vagy a diploma megszerzése. Aki a Compass Egyesülethez csatlakozik, megismerkedhet az önkéntesség világával, ami sajnos Magyarországon még mindig idegen fogalomként cseng, a nyugati országokban viszont már jól ismert és elfogadott tevékenység. Az érdeklődő tanulhat más kultúrákról, megismerkedhet más országok fiataljaival, és első kézből hallhat azokról a lehetőségekről, amelyekkel előrébb lendítheti karrierjét: ösztöndíjak, ifjúsági programok, hazai és nemzetközi tréningek, ifjúsági cserék és önkéntes szolgálat. A fiatalok, akik náluk töltik szabadidejüket, biztosan tanulhatnak az önkéntességről, más országokról, és olyan fejlesztő képzéseken vehetnek részt, ahol megtanulhatják, hogyan kell jó motivációs levelet és önéletrajzot írni, vagy hogyan lehetnek kortársként vezetői egy kisebb közösségnek.

Egyesületüknél egyszerre több külföldi fiatal is teljesít önkéntes szolgálatot, az elmúlt évek alatt közel kétszáz európai és Európán kívüli fiatal fordult meg náluk rövidebb-hosszabb időre. Ők is segítettek magyar fiataloknak, hogy külföldön próbálják ki magukat, akik közül többen külföldön dolgoznak, mások pedig kivétel nélkül el tudtak helyezkedni Magyarországon, és a mai napig egyik legmeghatározóbb élményükként emlegetik az egyéves külföldi önkéntes szolgálatot.

 

7400 Kaposvár, Füredi út 41.
Telefon: +36 (82) 312 278
E-mail: info@compassegyesulet.hu
Honlap: www.compassegyesulet.hu

 

Eglyné Katona Andrea
elnök, ifjúságsegítő, munkaerőpiaci mentor, rehabilitációs mentor, tréner
Telefon: +36 (30) 821 4587, +36 (70) 318 7269
Fax: +36 (82) 312 278
E-mail: katonaandrea1@gmail.com

 

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány kaposvári körzete

 

Az AFS egy nemzetközi, önkéntes alapon működő, kormányoktól és vallásoktól független, nem profitorientált szervezet, mely interkulturális tanuláshoz nyújt lehetőséget, ezzel is segítve az embereket, hogy elsajátítsák azt a tudást, képességet és megértést, mely egy igazságosabb és békésebb világ megteremtéséhez szükséges. Az AFS lehetővé teszi az emberek számára, hogy olyan felelősségteljes tagjai legyenek egy sokszínű világnak, akik a békéért és megértésért dolgoznak. Az AFS felismeri, hogy a békét az igazságtalanság, az egyenlőtlenség és az intolerancia veszélyezteti.

Az AFS hisz minden ember értékében és méltóságában, függetlenül annak nemzetiségétől és kultúrájától. Támogatja az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását fajra, nemre, beszélt nyelvre, vallásra vagy társadalmi státuszra való tekintet nélkül. Minden AFS-tevékenység alapja az emberi méltóság, a különbözőségek tiszteletben tartása, a harmóniára való törekvés másokkal, az együttérzés és a tolerancia. Az AFS a világ egyik legnagyobb és legrégebbi diákcsere-szervezete. Nemzetközi elismerés övezi, 1989-ben elnyerte a Special Mention kitüntetést az Egyesült Nemzetek Szervezetétől a világ fiataljaiért végzett munka elismeréseképpen. Az AFS tevékenységét az UNESCO is elismeri.

 

Sárközy Andrea
körzetelnök
Telefon: +36 (20) 428 6544
E-mail: andrea.sarkozy@afs.org

Nagyné Zimre Márta
körzetelnök-helyettes
Telefon: +36 (30) 455 9787
E-mail: martizimre@gmail.com

 

Csányi Alapítvány – Kaposvári Közösségi Ház

 

A Csányi Alapítvány 2007-ben nyitotta meg Kaposvári Közösségi Házát, ahol jelenleg három csoport működik. A csoportok életkor és lakóhely szerint osztottak. Kaposvár I. csoportjába a megyeszékhely környéki településekről, Kaposvár II. csoportjába Kaposvárról, Kaposvár III. csoportjába pedig vegyesen tartoznak a gyerekek. Ez utóbbi csoport az előző évben új tagokkal bővült, tizenegy tehetségígéret került az Alapítványba. A Kaposvár belvárosában található Közösségi Házukban 73 gyermek vesz részt fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokon.

A tehetségfejlesztés több területen történik, kiváló szakemberek segítségével. A Közösségi Ház a tanuló egyéni igényszintjének megfelelően minden időpontban rendelkezésére áll, és ezen igények típusához igazodnak a felzárkóztató, fejlesztő és tehetséggondozó órák is. A tanórák történhetnek egyénileg, kis, illetve nagy csoportban is. A gyerekeknek lehetőségük van tanulásmódszertani tréningen, idegen nyelvi órákon, dráma- és önismereti, szövegértés-kommunikáció, számítástechnikai foglalkozáson, logikafejlesztésen, illetve az iskolai tantárgyakhoz kötött fejlesztő, felzárkóztató órákon részt venni. Fejlesztőtanáraik segítségével a gyerekek egyéni igényeihez alkalmazkodva alakítják ki tanórai csoportjaikat. Az alapítvány tagjainak segítenek a pályaorientációban, felvételi előkészítő tanfolyamaikkal pedig a sikeres felvételi elérésében. Éves projektmunkában igyekeznek a tanulókat a folyamatos, kitartó és elkötelezett munkára szoktatni. Emellett támogatják a tanulmányi versenyekre, nyelvvizsgára, ECDL-vizsgára történő felkészülést. Az alapítvány munkatársai nagy figyelmet fordítanak a szabadidő színvonalas és hasznos eltöltésére – céljuk az értelmiségi életforma kialakítása.

 

7400 Kaposvár, Fő utca 45.

 

Napkerék Egyesület

 

A Napkerék Egyesület 2003. november 10-én alakult a cigányság felzárkóztatására, oktatásra, tehetségnevelésre, interkulturális ismeretek átadására az oktatási intézményekben és Somogy megye lakosságának körében. Ennek érdekében a roma/cigány kisebbség kulturális, társadalmi értékeinek ápolását és átörökítését célzó rendezvényeket szerveznek. Feladataik közé tartozik egyebek mellett a romák/cigányok kulturális értékeinek, hagyományainak megóvása, a közoktatásban tanuló fiatalok tantárgyi és készségfejlesztése, felzárkóztatása, a tehetséggondozás, valamint a roma/cigány népismereti, multikulturális oktatás szervezése. 2006 óta kompetenciafejlesztő programot indítottak el a Kaposváron és környékén élő, illetve tanuló fiatalok számára. A tantárgyi fejlesztést gyakorló és nyugdíjas pedagógusok, valamint főiskolai/egyetemi hallgatók végzik valamennyi tantárgyból, igény szerint. A programjuk indításakor világossá vált számukra, hogy támogató családi háttér nélkül nagyon nehéz változást elérni, így már régóta fontosnak tartják a családok megszólítását, bevonását is programjaikba. Egyesületük hosszú fennállásának köszönhetően számos, az egészségszűréssel, az önkéntességgel és a családokkal kapcsolatos rendezvényt bonyolítottak már le. Az egyesület több országos bizottság, többek között az Országos Roma Koordinációs Tanács és az EMMI Tanoda Hálózat tagja.

 

Elnök: Bogdán Imre

napkerek@gmail.com

 

Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

 

A Napkerék Egyesület 2011. szeptember 1-jétől működteti a Somogy Megyei Esélyek Házát, új nevén a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. Folyamatos az Esélyegyenlőségi Kerekasztal működtetése, a célcsoportok révén érintett hatóságok, intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek és különböző területeken elismert szakemberek bevonásával. A családtervezést segítő programokat több hátrányos helyzetű kistelepülésen is megszervezik, egészségügyi szakemberek bevonásával. Folyamatosan biztosítják az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatos tanácsadást, emellett számos egészségügyi, kulturális, szabadidős, karitatív és ismeretterjesztő programot is szerveznek. Működési filozófiájuk alapköve az aktív társadalmi részvétel fejlesztése, a minden embert megillető egyenlő méltóság, egyenlő bánásmód elvének kommunikálása társadalmi és szakmai szinten minél szélesebb körben. Programjaik fókuszában a társadalmi szemléletformálás mellett maguk a hátrányos helyzetű csoportok, az őket érintő problémák állnak. Amellett, hogy közvetítői szerepet látnak el egy-egy személyt/csoportot érintő probléma kezelésében, folyamatos ügyfélszolgálati tevékenységük során információszolgáltatást nyújtanak, diszkriminációs, antidiszkriminációs tanácsadást biztosítanak.

 

Vadvirág Alapítvány

 

Céljuk a sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása az óvodai, általános és közép-, valamint felsőfokú képzés területén egyaránt. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése annak érdekében, hogy a sérült gyermekek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremthessék. Feladatuk továbbá a sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása. A sérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a nem sérült emberek, gyermekek, fiatalok számára a sérült emberekkel közösen egészségnevelő, egészségmegőrző, egészségügyi rehabilitációs, rekreációs, sport-, kulturális, szabadidős programok szervezése, szolgáltatások nyújtása. A sérült gyermekek, fiatalok, felnőttek számára érdekérvényesítést elősegítő, tudatosságot növelő tevékenységek feltételeinek biztosítása, ennek érdekében szolgáltatások szervezése és nyújtása. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek számára foglalkoztatási lehetőségeik elősegítése érdekében rehabilitációs tanácsadó, segítő szolgáltatások.

A szervezet székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 27.

Elnök: Kárpáti Anikó

Kapcsolattartó: Völgyi Rita

info@vadviragalapitvany.hu

www.vadviragalapitvany.hu

 

Új Nemzedék Kaposvári Közösségi Tér

Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart! Térj be hozzánk, és tudd meg, hogy merre indulj el!

Somogy megye legfrekventáltabb településén található, a város szívében, a sétálóutcán, ami teljes mértékben a fiatalok szolgálatában áll, fizetési és fogyasztási kényszer nélkül.

 

 Hogy mit is nyújtanak?

  • Közösségi tér
  • Önkéntesség
  • Jó programok
  • Job Shadowing
  • Kirándulás
  • Színes játékok
  • Tanácsadás

 „Stílus és lendület, közösség, önkéntesség, Kaposvár!

Bővebb információ