Várostörténeti kronológia

Kr. e. V–IV. évezred | Az újkőkorban több település is létezik a mai Kaposvár területén. A vonaldíszes kerámia kultúrájának leleteit először az Ólaki-dűlőben találják meg.

Kr. e. 3. sz. | Kelta települések találhatók a későbbi város területén.

Kr. e. 12–9. | Tiberius meghódítja Rómának a Dunántúlt. Az Augustus császár által megszervezett Illyricum provinciának a mai Kaposvár vidéke is része.

5. sz. | Attila hunjai, majd germán törzsek foglalják el a vidéket.

7–8. sz. | A mai város és környéke az avarok által sűrűn lakott terület.

10. sz. | Magyar nemzetségfői földvár épül a zselici erdőben, a ropolyi dombon.

10. sz. második fele | Fajsz somogyi szállásterületét Tar Zerind (Szerénd), majd annak fia, Koppány birtokolja.

1009. augusztus 23. | Szent István király Győrben kiadja a pécsi püspökség alapítólevelét. A püspökség határainak leírásánál szerepel először a Copus (Kapos) folyónév. (A folyó neve a déli határrendszer, a déli gyepű átjárójára – kapujára – utal.)

11. sz. első fele | Valószínűleg egy Rupel nevű német lovag kap birtokot Szent István királytól a Zselicben; a később Ropolynak nevezett földvár is a tulajdonába kerülhet.

1061 | Atha (Ottó) somogyi ispán bencés monostort alapít Zselicszentjakabon.

1067 körül | A zselicszentjakabi monostor felszentelésén a dalmáciai hadjáratból hazatérő Salamon király és Géza herceg is részt vesz.

12. sz. első fele | A Monoszló nembeliek királyi és királynéi birtokadományt kapnak a Kapos mentén, amely a város mai területét is felöleli.

1192 | III. Béla király oklevélben erősíti meg a Monoszló nembeli Makariás ispán kaposi uradalmának határait.

1270 | A Monoszlaiak három részre osztják fel a ropolyi váruradalmat. A mai Kaposvár belvárosi területeit Monoszlai Péter, Makariás öccsének dédunokája örökli.

1313 körül | Meghal Monoszlai Egyed tárnokmester, aki végrendeletében leányági rokonainak juttatja a ropolyi uradalmat. A birtok felét, a Kapos mente mocsaras vidékét egyik leányának férje, Felsőlendvai Miklós kapja.

14. sz. első fele | A Felsőlendvaiak új, korszerűbb várat emelnek a Kapos folyó mocsarai között.

1357 | A Felsőlendvaiak kihalása után a kaposi uradalom fele Vásári Miklós esztergomi érsek öccséé, Tamásé lesz. Vásári Tamás és fiai ezt követően Ropolyról nevezik magukat.

1359 | Először jelenik meg az oklevelekben Újvár neve, amelyet a Rupuli család birtokol.

1372. október 10. | Opuliai László nádor elnökletével nádori gyűlést tartanak Kaposban.

1400 körül | Gótikus stílusban átalakítják az eredetileg román stílusú zselicszentjakabi templomot.

1403. november 18. | Zsigmond király adománylevele a már Rupulújvárnak nevezett Kapos menti új várat tartozékaival együtt fele-fele arányban Tamási János erdélyi vajdának és Szerdahelyi Ders Márton alnádornak juttatja. A Zsigmond-ellenes pártharcokba belekeveredett, így hűtlenségbe esett és birtokaiktól most megfosztott korábbi tulajdonosait – Vásári Tamás fiait, Istvánt és Jánost – az oklevél Rupulújváriaknak mondja.

1444 körül | Tamási Henrik halála után Újlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán a király nevében megszállja az újvári várat.

1495 eleje | A Drágffy Bertalan erdélyi vajda vezette királyi sereg ostrommal elfoglalja Kaposújvárt. (A vár hamarosan ismét a kegyelemben részesült Újlaki Lőrinc egyik birtokközpontja lesz.)

1504. január 21. | Újlaki Lőrinc herceg Kaposújvár várát hosszú pereskedés után teljes egészében átengedi Szerdahelyi Dersfi Miklósnak, aki a vár fele részét addig is birtokolta.

1543 után | A végvárrá vált Kaposújvárt korszerűbb palánkvárrá alakítják át.

1555. szeptember | A török csapatok többnapi heves ostrom után beveszik a Marcinkó parancsnok és emberei által védett kaposi várat. A török az ekkor már várként használt zselicszentjakabi monostort is elfoglalja.

1599. november vége | Az Adolf von Schwarzenberg herceg győri végvidéki és Nádasdy Ferenc dunántúli kerületi főkapitány vezette keresztény csapatok sikertelenül próbálják visszafoglalni a kaposi várat.

1611 | Esterházy Miklós feleségül veszi Dersfi Orsolyát, Dersfi Ferenc főpohárnok és Lanzséri Császár Orsolya leányát. (Valószínűleg így jut a Dersfiek kaposvári birtokaihoz.)

1686. november 12. | Badeni Lajos őrgróf hadai felszabadítják Kapos várát.

1690 | A veszprémi káptalan beiktatja Kaposvár birtokába az Esterházyakat.

1695. március 2. | Herceg Esterházy Pál nádor végrendeletében mint fiának hagyandó hitbizományi birtokot szerepelteti kaposvári javait. Ezt tekintik a Kaposvárt is magában foglaló Esterházy-hitbizomány alapítási dátumának.

1698. szeptember 7. | A győri szabóktól szabályokat kap a kaposvári szabócéh.

1702. tavasz | Kapos várát felrobbantják, illetve megkezdik módszeres elbontását. I. Lipót rendeletére megszűnik a vár hadijellege; utolsó parancsnoka Csányi Bernát. A romokból az Esterházy-uradalom tiszttartói utóbb magtárat építtetnek.

1702 | Esterházy Pál herceg úrbéri szerződést köt Kaposvár megmaradt lakosságával. (Az urbárium nem tekinti őket örökös jobbágyoknak, de jelentős jobbágyi szolgáltatásokat ír elő.) A lebontott vár faanyagának felhasználásával, eredetileg a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelve megépül a város első, fatalpas római katolikus sövénytemploma.

1703. április 27. | Herceg Esterházy Pál nádor kérelmére I. Lipót vásártartási jogot adományoz Kaposvárnak.

1704. április eleje | A császári csapatok – a császári szolgálatban álló rác katonák – felgyújtják a kurucok által kiürített Kaposvárt és a város környéki falvakat.

1708 | A Bottyán János kuruc generális seregének visszavonulásakor kirobbant utcai harcok során ismét tűzvész pusztít Kaposváron. A maradék lakosságnak végleg el kell hagynia a romokban álló várost.

1712. december 1. | Herceg Esterházy Pál nádor kismartoni keltezéssel letelepülési engedélyt bocsát ki Kaposvár új lakosai számára.

1715. szeptember 30. | Kaposváron tartják meg az újból önállóvá vált Somogy vármegye első tisztújító megyei közgyűlését.

1715 | Megalapítják a Nagyboldogasszony Plébániát. Első plébánosa Vörös József Gábor, aki 1738-ig tölti be ezt a tisztséget. A templom szomszédságában felépül a város első elemi iskolája.

1721 | Elkészül Kaposvár legrégibb köztéri szobra, a „Gugyuló Jézus”.

1742 | Elkészül Nepomuki Szent János szobra.

1748 | A főtéren befejeződik a Szentháromságnak szentelt új római katolikus templom építése.

1749 | Hivatalosan is Kaposvár lesz Somogy vármegye székhelye.

1766. május 7. | Györe István kaposvári esperesplébános megáldja a Fő utcán felállított Szent Rókus-szobrot.

1766 | Jobbágylázadás tör ki Kaposváron, amelyet az Esterházy-uradalom hajdúi és a város polgárai fojtanak el.

1770. május 2. | Tábornoki karával együtt Kaposvárra látogat a társuralkodó, a későbbi II. József magyar király. A hagyomány szerint ekkor rendeli el, hogy a templom körül levő temetőt közegészségügyi okokból a város két végére telepítsék ki.

1773 | A Helytartótanács mérnöki hivatalt állít fel Kaposváron Somogy, Veszprém és Zala vármegyére kiterjedő hatáskörrel.

1784 | Megnyílik Pirker József kaposvári patikája, az Arany Oroszlán gyógyszertár.

1788 | Megnyílik a nemzeti iskola.

1798. július 4. | A Kaposváron tartott vármegyei nagygyűlésen beiktatják méltóságába gróf Széchényi Ferenc somogyi főispánt. Az ünnepségeken a költő Csokonai Vitéz Mihály is jelen van.

1802. április 25. | Tűzvész pusztít Kaposváron. Okozója Kertész Juli szolgáló.

1806. november 1. | Három grammatikai osztályból álló magánjellegű pedagógium (kisgimnázium) nyílik.

1807. november 19. | Megnyílik a Winkler Mihály gödrei plébános által alapított kaposvári aggápolda.

1812. november 5. | Csapody Gábor alispán a megyegyűlésen felolvassa a kaposvári gimnázium nyilvánossági jogát tanúsító privilégiumot.

1816 | Gróf Festetics Lajos négyezer kötetes könyvadományával megveti a megyei könyvtár alapját.

1828. január | Megalakul a Megyei Olvasótársaság.

1832. május 1. | A vármegyei közgyűlésen hivatalosan is felavatják a megyeháza új épületét. (Tervezője Török Ferenc.)

1832. november 7. | Perger Sándor szombathelyi nyomdász kérelmet intéz Somogy vármegyéhez, miszerint nyomdát szeretne felállítani Kaposváron. A novemberi megyegyűlés Pergert a vármegye nyomdászává fogadja.

1832 | Végleg elkészül a kaposvári nemzeti elemi iskola „A haza kis polgárainak”.

1833 | A vármegye elhatározza, hogy Sétateret létesít a Kapos szabályozása miatt használhatatlanná vált Gilice malom földjein. Ez lesz Kaposvár első közparkja, a későbbi Jókai liget.

1835. május 26. | Gróf Széchenyi István e napon Pesten kelt levelében elfogadja, hogy Kaposváron díszpolgárrá választották.

1835. nyár | Befejeződnek a Kapos folyó 1820-ban kezdődött szabályozási munkálatai.

1838 | Jogilag is megalakul a ténylegesen már egy évtizede létező Kaposvári Nemzeti Kaszinó.

1846. november 2. | Tizenhat ággyal megnyílik Somogy vármegye kaposvári közkórháza.

1846 | Kaposváron 3660-an laknak. Ezzel Kaposvár már a megye legnépesebb mezővárosa.

1848. június 15. | A nádor, István főherceg rendezett tanáccsal és elsőbíróságú hatósággal ellátott várossá nyilvánítja Kaposvárt, ami a mezővárosokénál szélesebb körű önkormányzati jogokat jelent.

1848. szeptember 22. | Jellasics seregének egyik alakulata (335 lovas és mintegy 700 gyalogos) Karl Ritter von Hartlieb altábornagy vezetésével átmenetileg megszállja Kaposvárt.

1849. január 23. | Czindery László császári biztos, a megye volt főispánja a Johann Burits vezérőrnagytól kapott kétszázadnyi katonaság támogatásával ellenállás nélkül átveszi a hatalmat Kaposváron.

1849. május 1. | Népfelkelőivel bevonul a városba Noszlopy Gáspár kormánybiztos.

1849. július 31. | Johann Burits császári altábornagy másfél ezer lovasa és kétezer gyalogosa (tizenegy ágyúval) bevonul Kaposvárra.

1851. október 19. | Kaposvárt megfosztják rendezett tanácsú státusától.

1852. június 28–29. | Kaposvárra látogat a magyarországi körutazáson levő I. Ferenc József császár.

1857 | Donner János grazi származású serfőzőmester építkezni kezd a Kapos déli partján.

1859. december 27. | Átszervezik a Habsburg Birodalom gyalogezredeit. Az 1744-ben Milánóban alakult 44. számú ezred kiegészítő kerülete ezután egész Somogy vármegye, valamint Tolna vármegye 2/5-öd része lesz; a III. zászlóalj adja Kaposvár helyőrségét.

1861. március 17. | A kaposvári Esterházy-uradalom úrbéri örök szerződést köt volt jobbágyaival.

1864. június 7. | Megkezdi működését a kaposvári székhelyű Somogy Megyei Takarékpénztár.

1864. október 5. | A főtéren felavatják a gimnázium új, egyemeletes épületét.

1864 | Felépül a zsinagóga.

1866. március 6. | Somogy címmel vegyes tartalmú hetilap indul Kaposváron.

1869. március 18–19. | Az emigrációban élő Kossuth Lajost választják meg a kaposvári kerület országgyűlési képviselőjévé.

1869. ősz | Államosítják és hatosztályossá fejlesztik az addig négyosztályos, római katolikus jellegű alapítványi gimnáziumot.

1869 | Kaposvár polgári népességének száma 6649 (a források újabb értelmezése szerint 6682) fő.

1871 | Megnyílik a város első kisdedóvodája. A Kovachich Őszinte kaposvári ügyvéd kezdeményezésére alapított intézményt Tar Csatár volt színész és felesége vezeti.

1872. augusztus 14. | Átadják a forgalomnak a duna–drávai vasútvonal Zákány és Dombóvár közötti, Kaposváron is átvezető szakaszát.

1873. január | Kaposvárt rendezett tanácsú várossá nyilvánítják.

1873. február 12. | Megválasztják a város első tisztikarát. Polgármester: Bárány Gusztáv.

1878. január 10. | Németh Ignác ügyvédet választják meg polgármesterré. (Két szakaszban, utoljára 1895 végéig tölti be ezt a tisztséget.)

1878. március 28. | Kaposváron vendégszerepel Blaha Lujza színésznő.

1881. február 6. | Bereczk Sándort városi mérnöknek választják meg Kaposváron. (43 éven át, 1924 augusztusáig szolgálja a várost.)

1881. február 9. | Körmendy Sándor esperes elnökletével alakuló gyűlést tart a városházán a kaposvári református gyülekezet.

1882. november 20. | A Fő utcában megnyílik a községi polgári leányiskola.

1884. június 29. – július 1. | Kaposvárra látogat Tisza Kálmán miniszterelnök, a dunántúli református egyházkerület világi főgondnoka, hogy részt vegyen az egyházkerület közgyűlésén.

1886. szeptember 8. | Kovács Zsigmond veszprémi püspök felszenteli az újjáépített római katolikus templomot.

1888. február 16. | Az ipartestület megnyitja a kaposvári iparostanonc-iskolát.

1888. augusztus 18. | Somogyi Károly színtársulatának díszelőadásával felavatják a Sétatéren épült új arénát (nyári színkört).

1889. augusztus 4. | Kaposvár díszpolgárává választják Kossuth Lajost.

1889. augusztus 18. | Felszentelik a Honvéd és a Petőfi utca sarkán épült református templomot.

1890. június 1. | Megindul a gyorsvonatok forgalma a zákány–dombóvári vasútvonalon.

1890. június 14. | A Magyar Általános Hitelbank bérbe veszi a herceg Esterházy-hitbizomány kaposvári uradalmát.

1890. október 27. | Alakuló közgyűlést tart a Magyar Általános Hitelbank által alapított Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság (MIR). A Hitelbank a MIR-re ruházza át a kaposvári hitbizományra kötött haszonbérleti szerződést.

1893. december 27. | Először ad áramot Kaposváron a Siemens cég „kisebb villanyfejlesztő telepe”: bevezetik a villanyvilágítást.

1894. szeptember 17. | Termelni kezd a Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság cukorgyára, elindul az első kaposvári cukorkampány.

1895. december 30. | Németh István ügyvédet választják meg polgármesterré. (1911-ig tölti be ezt a tisztséget.)

1896. július | Megnyílik a kaposvár–fonyódi vasútvonal.

1896 | A város megvásárolja a herceg Esterházy család tulajdonában levő Meggyes-telket.

1897. szeptember 10. | A Meggyes utcában megnyitják a MÁV-nevelőintézetet.

1897. október 6. | A Sétatér utcában megnyílik az államilag segélyezett siketnéma-intézet.

1898. szeptember 8. | Az Esterházy utcában megnyílik az állami főgimnázium új, kétemeletes épülete.

1898. november 5. | Átadják a forgalomnak a vasútállomás mellett épült donneri közúti felüljárót.

1900. ősz | Elkészül az új vasúti indóház.

1901. augusztus | A főtéren megnyílik az Erzsébet Szálló.

1901. november | A főgimnáziummal szemben felépül az Osztrák–Magyar Bank székháza.

1902. szeptember 30. | A Meggyes utcában átadják a siketnéma-intézet új épületét.

1903. május 10–24. | A Szabad Lyceum Egyesület az új siketnéma-intézetben megrendezi az első kaposvári képzőművészeti kiállítást.

1903. szeptember 27. | A Korona Szálló nagytermében megtartja alakuló közgyűlését a Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete.

1904. március 15. | Ünnepélyesen megnyitják az új városházát.

1904. április 28. | Somogyi Hírlap címmel megindul a megye első napilapja.

1904. május 15. | A Somogy Vármegyei Berzsenyi Irodalmi Társaság alakuló közgyűlést tart a városháza dísztermében.

1905. augusztus 27. | Országos visszhangot kiváltó iparművészeti kiállítás nyílik a vármegyeházán.

1906. július | A Betnár és Tokajy cégből megalakul a Kaposvári Vasöntöde és Gépgyár Részvénytársaság.

1906. november 20. | A Deseda völgyében üzembe helyezik a város első vízműtelepét.

1908. január 26. | Antal Gábor püspök felszenteli az új református templomot.

1908. február 15. | A kiküldött bizottság véglegesen átveszi az építőktől az elkészült Igazságügyi Palotát.

1908. február 23. | Fehér Mór bútorkereskedő egykori Fő utcai üzletében megnyílik Kaposvár első állandó mozija, az Elite Mozgóképszínház.

1908. július 23. | Rippl-Rónai József festőművész és neje villát vásárol a Róma-hegyen.

1909. január 31. | A vármegyeházán megalakul a Somogy Megyei Múzeum Egyesület.

1909. november 7. | Ady Endre felolvasóestet tart a Korona Szálló nagytermében.

1909 | Létrejön Gyenes Izsó zenetanár kaposvári zeneiskolája.

1910 | Kaposvár népességének száma 24 124 fő.

1911. augusztus 31. | A Fő utcában megnyitják a Turul (a későbbi Dorottya) Szállót.

1911. szeptember 2. | Megnyílik az új kaposvári kőszínház.

1911. szeptember 3. | A főtéren leleplezik Kopits János kaposvári születésű budapesti művész Kossuth-szobrát. A Széchenyi teret ez alkalomból Kossuth Lajosról nevezik el; Széchenyi nevét a korábbi János tér kapja.

1911. szeptember 5. | A Kaposvári Kereskedők Egyesülete felső kereskedelmi iskolát nyit az Esterházy utcában.

1911. december 6. | Kovács-Sebestény Gyulát választják meg polgármesterré. (1917-ig tölti be ezt a tisztséget.)

1911. december 31. | Átadják a Kaposvári Nemzeti Kaszinó székházát az Esterházy (a későbbi Bajcsy-Zsilinszky) utcában.

1912. április 28. | Alakuló közgyűlést tart a Kaposvári Szépítő Egyesület.

1912. november 5. | Rédey Gyula veszprémi nagyprépost felszenteli a főgimnázium új kápolnáját, a Szent Imre-templomot.

1913. ősz | A Fő és Irányi Dániel utca sarkán felépül a Somogy Megyei Takarékpénztár székháza, az ún. Anker-ház.

1914. augusztus 3. | A 44. gyalogezred III. zászlóalja, valamint a többi zászlóalj kiegészítésére szolgáló legénység Kaposvárról a szerb harctérre indul.

1916 | A cukorgyár szomszédságában felépül a MIR gőzmalma.

1918. szeptember 8. | A főgimnázium egyik épületében megnyílik a Kaposvári Egyesületi Leány-középiskola (a Munkácsy Mihály Gimnázium elődje).

1918. november 1. | A Turul Szállóban megalakul a Nemzeti Tanács Kaposvári Bizottsága.

1918 vége | A 44-esek több ezer katonája szerel le Kaposváron. Ezzel 174 évi fennállás után megszűnik a „rosseb”-bakák ezrede.

1919. március 3. | Hamburger Jenő és Jászberényi András miniszteri megbízott jelenlétében kisajátítják a Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság (MIR) 44 ezer holdas bérletét; Kaposváron megalakul az első magyarországi mezőgazdasági szövetkezet. „Őrizet alá veszik” a cukorgyárat, és a MIR-gőzmalmot is szocializálják.

1919. március 10. | Háromtagú szociáldemokrata direktórium veszi át a megye és a város irányítását.

1919. április 9. | Karhatalmi és harci feladatok ellátására Kaposváron létrehozzák a főparancsnoka után Latinca-századnak is nevezett 250 fős terrorszázadot.

1919. június 22. | A Tanácsköztársaság politikájával elégedetlen építő- és földmunkások gyűlést tartanak a Honvéd laktanyában levő Munkásotthonban. A karhatalom és a katonaság fegyveresen fojtja el a megmozdulást.1919. szeptember 17. Fehérterrorista tisztek elhurcolják a törvényszéki fogházból, és a város melletti Nádasdi-erdőben kivégzik a fogva tartott kommunistákat, köztük Latinca Sándor volt kormányzótanácsi biztost, Szalma István volt tanácselnököt és Tóth Lajost, a megyei direktórium volt tagját.

1921. június 4. | Kormányzóként először látogat Kaposvárra Horthy Miklós.

1922. február 1. | A képviselő-testület Vétek Györgyöt választja meg a város polgármesterévé. (1945-ig tölti be ezt a tisztséget.)

1923. augusztus 15. | A cukorgyár munkásai a Pécsi utcai iskola tanárainak közreműködésével megalapítják a Kaposvári Rákóczi Sport Clubot.

1924. június 20. | A királyi törvényszék dísztermében alakuló közgyűlést tart a Kaposvári Ügyvédi Kamara.

1925. február 7. | A Turul Szálló nagytermében rendezett iparosbálon először lép fel az újonnan alakult Kaposvári Iparos Dalárda. (Ettől számítják a Vikár kórus működését.)

1925. december 20. | Az Esterházy utcában ünnepélyesen felavatják az Egyesületi Leánygimnázium új épületét.

1927. március 31. | Üzembe helyezik a 35/15 kV-os transzformátorállomást; a városban megindul a távvezetéken érkező villamos energia szolgáltatása. Kaposvárt ekkor látják el először váltóárammal, amelyet a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság máza–szászvári telepéről vásárolnak.

1927. június 19. | Felszentelik a Jézus szíve templomot.

1927. november 20. | Felavatják a Berzsenyi Dániel Polgári Fiúiskola új épületét.

1928. június 29. | Felavatják a Honvéd (későbbi nevén Horthy, Szabadság, majd Berzsenyi) parkot.

1928. szeptember 6. | Az Erzsébet úton megnyílik a Városi mozi.

1929. június 23. | Kapi Béla püspök felavatja a városi park mellett épült evangélikus templomot és lelkészlakot.

1929 | A többi rendezett tanácsú várossal együtt „megyei várossá” nyilvánítják Kaposvárt. (A városi tanács megszűnik, a polgármester befolyása erősödik; a legfőbb testületi szerv a képviselő-testület közgyűlése.)

1930. április 15. | Megindul a polgári légi forgalom az előző évben felavatott taszári repülőtéren.

1931. október 26. | Átadják a megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati pavilonját.

1932. szeptember 4. | A Színház park sarkán leleplezik a 44-es gyalogezred emlékművét, Jálics Ernő szobrászművész alkotását.

1934. május 6. | A vármegyeháza hátsó épületének második emeletén (a levéltár későbbi helyén) ünnepélyesen megnyitják a megyei múzeum első állandó kiállítását.

1936. augusztus 9. | A kaposvári születésű Csik Ferenc megnyeri a 100 méteres gyorsúszás döntőjét a berlini olimpián.

1938. január 1. | Graumann Viktor pécsi hentes megvásárolja a Berzsenyi utcában levő volt Gruber-féle húsárugyárat.

1938. június 12. | A jubileumi Szent István-évben tett országjáró körútja során Kaposvárra érkezik a Szent Jobbot szállító ún. Aranyvonat. Ünnepélyes fogadtatásán mintegy 25 ezren vesznek részt.

1939. október 8. | A Horthy parkban leleplezik Németh István egykori polgármester szobrát, Ispánki József alkotását.

1942. december 10. | Kihirdetik az 1942. évi XXIII. törvénycikket Szombathely és Kaposvár megyei városok törvényhatósági jogú várossá való alakításáról. (Az új közigazgatási besorolás csak 1945. szeptember 1-jén lép hatályba.)

1943. január 12. | Az urivi szovjet áttörés feltartóztatására a kaposvári 10. könnyű hadosztály egyes alakulatait is harcba vetik.

1944. március 19. | Délben német csapatok vonulnak be Kaposvárra, s a Gestapo magyarországi 7. számú különítménye is a városba érkezik.

1944. június 30. | Amerikai B–24-es repülőgépek tizennyolc bombát dobnak le a vasútállomás és a Sétatér környékére, tizenöt ember halálát okozva.

1944. július 4–5. | Lengyelországba és Németországba deportálják a kaposvári zsidóságot.

1944. december 2. | Az 57. szovjet hadsereg 6. gárdalövészhadtestének Petruhin ezredes parancsnoksága alatt álló 10. gárdahadosztálya elfoglalja Kaposvárt.

1945. január 19. | A megyeházán megalakul Somogy vármegye és Kaposvár város Nemzeti Bizottsága.

1945. február 12. | A kaposvári 10. gyaloghadosztály Budapestet védő megmaradt alakulatai szovjet fogságba esnek.

1945. augusztus 20. | Az e naptól Szabadság parknak nevezett korábbi Horthy parkban leleplezik a szovjet hősi emlékművet.

1945. október 12. | A kaposvári közkórházban átadják Magyarország első vidéki önálló ortopédosztályát.

1945. november 4. | A nemzetgyűlési választásokon Kaposváron is abszolút többséget szerez a Független Kisgazdapárt (57,98%).

1945. december | Megalakul Kaposvár város törvényhatósági bizottsága.

1947. március 6–7. | A Kapos áradása miatt víz alá kerül a Cseri városrész, a Donnerváros és a Berzsenyi utca egy része.

1947. augusztus 31. | Az országgyűlési választások során a Demokrata Néppárt abszolút többséget szerez Kaposváron (52,75%).

1948. március 25. | A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság többi üzemével együtt a cukorgyárat, a nagymalmot és a Helios konzervgyárat is államosítják.

1948. május 22. | Megalakul a Magyar Dolgozók Pártja városi szervezete.

1948. május 30. | A megyeháza nagytermében megtartják a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülési konferenciáját.

1950. január 1. | Kaposszentjakab községet Kaposvárhoz csatolják.

1950. szeptember 1. | A Táncsics Mihály Gimnáziummal közös igazgatás alatt pedagógiai gimnázium (tanítóképző) létesül.

1950. október 22. | Megalakul a Kaposvári Városi Tanács.

1951. február 25. | Somogyi Néplapra változik a címe a Magyar Dolgozók Pártja addig Somogyi Napló néven kiadott megyei napilapjának.

1951. október 24. | Megkezdődik a termelés a még épülő Kaposvári Textilművekben.

1952. augusztus 17. | A Dózsa György utcában felavatják az ország második megyei könyvtárát.

1954. október 3. | Felavatják Petőfi Sándor bronzszobrát, Ispánki József szobrászművész alkotását.

1955. október 15. | Megnyílik a Csiky Gergely Színház, a város állandó színháza.

1956. október 19. | A Vörös Csillag moziban vitát rendeznek Márkus István Somogyi összegezés című agrárszociográfiai tanulmányáról.

1956. október 26. | A Zrínyi Miklós Kör közreműködésével többezres tüntetést tartanak Kaposváron, amely hitet tesz a budapesti forradalom mellett.

1956. október 29. | A Pártoktatók házában tartott gyűlésen átalakul, kibővül és a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács nevet veszi fel a Somogy Megyei Nemzeti Tanács.

1956. október 30. | A megyei pártbizottság elé vonuló tüntetők lemondatják a pártbizottság és a helyi Államvédelmi Hatóság vezetőit, akiket a megyei börtönbe kísérnek. Este a megyei tanács épülete előtt tartott gyűlés során a megyei forradalmi tanácsból is eltávolítják a bukott rendszer képviselőit.

1956. november 4. | Reggel a Taszárt már korábban elfoglaló szovjet páncélosszázad benyomul Kaposvárra. A szovjet intervenciónak a megyei pártbizottság épületénél három nemzetőr és három járókelő esik áldozatul.

1959. október 10. | Kaposváron megnyílik a Siketnémák Dunántúli Központi Óvodája.

1959. október 24. | Megnyitják a 67. számú fő közlekedési út kaposvár–balatonlellei szakaszát.

1960. június 8. | A Kaposvári Városi Tanács jóváhagyja a végrehajtó bizottság határozatát, hogy Kaposvár testvérvárosi kapcsolatot létesítsen egy szovjet várossal. A választás Kalinyinra, az egykori Tverre esik.

1960 | Kaposvár népességének száma 43 428 fő.

1961. november | Megkezdődik az oktatás a Kaposvári Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban. (Igazgatója Guba Sándor.)

1962. szeptember 3. | Megnyílik a Kaposvári Általános Gépipari Technikum.

1962 | A 120/35/20 kV-os kaposvári alállomás üzembe helyezése után megszüntetik a Máza, Dombóvár és Kaposvár között 1927 óta üzemelő 35 kV-os hálózatot és a régi 35 kV-os állomást.

1963. január 10. | Határozat jelenik meg arról, hogy lakótelepet kell építeni az északnyugati városrészben. Ezzel először születik döntés összefüggő lakótelep kialakításáról Kaposváron.

1963. december 11. | A Kossuth Lajos utcában befejeződik a Munkácsy Mihály Gimnázium új épületének szakaszosan folyó átadása.

1964. augusztus 20. | Felavatják az új megyei könyvtárat.

1964. szeptember 18. | A Laktanya utcában megnyílik az új fedett vásárcsarnok.

1967. január 1. | A Budapesti Világítástechnikai Gyár és a Transzvill gyáregységeinek összevonásával létrejön a Villamos Berendezés és Készülék Művek (VBKM) 11. Számú Kaposvári Villamossági Gyára.

1967. március 15. | Kaposvárra látogat Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára.

1967. április 3. | Megnyílik az I. Kaposvári Tavaszi Tárlat. Először adják át a városi tanács által alapított Vaszary János-díjat.

1967. április 30. | Megnyílik az új strand- és termálfürdő.

1967. október 31. | A Kossuth téren ünnepélyesen átadják az újjáépített Kapos Szállót.

1967. november 5. | Felavatják az új autóbusz-pályaudvart.

1969. január 1. | Több vállalat összevonásával létrejön a Kaposvári Húskombinát.

1970. július 1. | Kaposfüred és Toponár községeket egyesítik Kaposvár várossal.

1971. március 16. | Kormányhatározat hagyja jóvá az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepciót, melynek értelmében Kaposvárt „felsőfokú központi szerepkörrel rendelkező” várossá nyilvánítják.

1971. szeptember 6. | Megnyílik az első felsőoktatási tanév a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán.

1971. október 1. | A Csiky Gergely Színház bemutatja Csehov Sirály című darabját. (Rendezője Zsámbéki Gábor. A negyven előadás országos visszhangot vált ki.)

1973. április 15. | Töröcske községet egyesítik Kaposvár várossal.

1973. november 9. | Felavatják Kaposvár három parkerdejét: a Tókajit, a Gombás–Desedait és a Gyertyános-völgyit.

1973 | A Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat átadja a 330 lakásos Sávházat.

1973 vége | Befejeződik a Töröcskei-tó kialakítása.

1974. november 6. | Megnyílik a Zselic Áruház.

1974. december 2. | Felavatják a Somogy Áruházat.

1975. augusztus 30. | A Kaposvári Rákóczi labdarúgócsapata első élvonalbeli mérkőzésén huszonkétezer néző előtt 2 : 0 arányban nyer a Vasas ellen.

1975. szeptember 6. | A Csiky Gergely Színházban rendezett tanévnyitó keretében ünnepélyesen főiskolává avatják a Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző Intézetet.

1976. nyár | Befejeződik a desedai tározó feltöltése.

1978. augusztus 20. | A helyreállított Róma villában megnyílik a Rippl-Rónai József Emlékmúzeum.

1979. november 26. | A városi tanács nagytermében megalakul a Kaposvári Városszépítő Egyesület.

1979. december 1. | Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter felavatja a Kaposvári Húskombinát új sonkakonzervüzemét.

1980 | Kaposvár állandó népességének száma 70 672 fő.

1981. december 4. | A Csiky Gergely Színház bemutatja Peter Weiss Marat halála című darabját. (Rendező: Ács János.)

1983. április 29. | Felavatják az új Városi Sportcsarnokot.

1985. január 30. | Papp János általános tanácselnök-helyettest választják meg a Kaposvári Városi Tanács elnökévé. (1990-ig tölti be ezt a tisztséget.)

1986. szeptember 1. | E naptól a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karaként működik tovább.

1987. október 16. | A Csokonai fogadóban ünnepséget tartanak abból az alkalomból, hogy elkészült a sétálóutca.

1988. március 24. | Felavatják a megyei kórház új sebészeti épülettömbjét.

1988. november 18. | Megalakul a Magyar Demokrata Fórum Kaposvári Szervezete.

1989. március 15. | Somogyország címmel független megyei hetilap indul. Este a Fidesz és az MDF helyi szervezete a hivatalos ünnepségtől független fáklyás felvonulást rendez Kaposváron.

1989. április 18. | Testvérvárosi szerződést írnak alá Kaposváron a somogyi megyeszékhely és az angliai Bath között.

1989. június 15. | Emléktáblát lepleznek le Nagy Imre mártír miniszterelnök Fő utcai szülőházának falán.

1990. január eleje | A városi művelődési házban megkezdi rendszeres adásait a Kapos Televízió.

1990. február 16. | Testvérvárosi kapcsolat létesül Kaposvár és a németországi Glinde között.

1990. március 25. | Az országgyűlési választáson a szabad demokraták kapják a legtöbb szavazatot Kaposváron. (SZDSZ: 21,67%, MSZP: 20,50%, MDF: 18,50%, FKGP: 9,57%, Fidesz: 9,43%.)

1990. április 8. | Az országgyűlési választások második fordulójában a függetlenként induló Király Béla tábornok-történész szerzi meg a kaposvári 1. számú választókerület mandátumát. A Kaposvár központú 2. számú választókerületben a Független Kisgazdapárt jelöltjét, Tarján Lászlónét választják meg képviselőnek.

1990. május 12. | Testvérvárosi kapcsolat létesül Kaposvár és az észak-olaszországi Schio között.

1990. június 3. | Csíkszeredában aláírják a hargitai város és Kaposvár közti testvérvárosi szerződést.

1990. október 28. | Alakuló ülést tart Kaposvár megválasztott képviselő-testülete. Szabados Pétert, a Somogy Megyei Művelődési Központ igazgatóját, az MDF megyei és városi elnökét választják meg polgármesterré. (1994-ig tölti be ezt a tisztséget.)

1990. október 31. | Bejegyzik a cukorgyár jogutódjaként létrejött Kaposcukor Részvénytársaságot. A vállalat új résztulajdonosa az Agrana nevű osztrák konszern.

1990. november 5. | A Töröcskei út mellett üzembe helyezik a csorda-hegyi ivóvíztároló medencét.

1990. december 1. | Kaposvárt ismét megyei jogú várossá nyilvánítják.

1991. szeptember 2. | Megnyílik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium első tanéve.

1991 | Partnervárosi kapcsolat létesül Kaposvár és az ausztriai Villach között.

1992. január 23. | A rendszerváltozás után először tartják e napon a város napját, amely arra emlékeztet, hogy Kaposvárt 1873-ban rendezett tanácsú várossá nyilvánították.

1992. március 15. | A Csiky Gergely Színházban tartott gálaesttel megnyílik az első Kaposvári Tavaszi Fesztivál – Somogyi Tavasz rendezvénysorozata.

1992. április 15–18. | Először rendezik meg a Kaposvári Nemzetközi Tavaszi Vásárt.

1992. április 19. | A Kaposvári Somogy SC férfi-röplabdacsapata a Szegedi Papiron SC-t legyőzve először nyeri meg a magyar bajnokságot.

1992. augusztus 31. | Felavatják a Táncsics Mihály Gimnázium új tornacsarnokát és auláját.

1992. szeptember 2. | Kaposváron először nyílik meg az Alpoktól az Adriáig Nemzetközi Kiállítás és Vásár.

1992. szeptember 8. | A Szent Imre utcában megnyílik a Seffer–Renner Magánklinika, a Dunántúl első magánklinikája.

1992. szeptember | Református általános iskola kezdi meg működését a református gyülekezeti házban.

1992. december 7. | A Vak Bottyán utcában megnyílik a Liget Időskorúak Otthona.

1993. május 30. | II. János Pál pápa Hungarorum gens kezdetű apostoli levelével megalapítja a Kaposvári Egyházmegyét.

1993. június 4. | Átadják a Zaranyi út és a Deseda tó között épített 4 km hosszú kerékpárutat.

1993. augusztus 29. | Borhi Zsombor, a Kaposvári Vízügyi SC kajakozója Ábrahám Attilával együtt megnyeri a kajak kettesek tízezer méteres számát a koppenhágai világbajnokságon, s ezzel megszerzi Somogy megye első felnőtt világbajnoki aranyérmét.

1994. február 1. | Megkezdi működését a Kaposvári Vízművek Kft.

1994. szeptember 1. | Piero Pini megvásárolja a Kaposvári Húskombinátot. A vállalat olasz tulajdonba kerül, és Pini-Hungary Kft. – 2000 elejétől Kométa 99 Kft. – néven működik tovább.

1994. szeptember 4. | Az egykori munkásőrbázison felavatják a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola új épületét.

1994. december 9. | Ünnepélyesen átadják a 67. számú főútnak a Berzsenyi utcát érintő korszerűsített, négysávos szakaszát.

1994. december 11. | A Fidesz, a KDNP és a Független Kisgazdapárt jelöltjét, Szita Károlyt választják meg polgármesterré.

1995. június 21. | Szita Károly polgármester bejelenti, hogy a városi önkormányzat segély helyett munkát kínáló programot indít a munkanélkülieknek.

1995. augusztus 22. | Megalakul Kaposfüred és Toponár településrészi önkormányzata.

1995. december 1. | Kaposváron létrejön a 64. logisztikai ezred.

1995. december 2. | Aláírják a horvátországi Kapronca és Kaposvár közti testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodást.

1995. december 9. | A boszniai békefenntartásban részt vevő első amerikai IFOR-csapatok megérkeznek Taszárra és Kaposvárra.

1996. január 22. | Az Anker-házban megnyílik a Vaszary Képtár.

1996. április 2. | Megalakul Töröcske részönkormányzata.

1996. nyár | A Műszertechnika Rt. és a Coats Hungary Kft. mint konzorcium megvásárolja a kaposvári Fonodát, amely Kaposfil néven működik tovább.

1996. november 21. | Megnyílik a Kontrássy utcában berendezett Somogyi Sportmúzeum.

1997. január 1. | A Videoton Holding 97 százalékos részesedést szerez az MBKE Kft. kaposvári üzemében.

1997. szeptember 26. | A Berzsenyi utca nyugati oldalán megnyílik a McDonald’s gyorsétterem.

1997. október 25. | A város keleti részén felavatják a Purina Hungária Rt. takarmánygyártó üzemét.

1998. június 4. | A városi ivóvízhálózat rekonstrukciójának utolsó állomásaként a fácánosi IV. számú telepen jelképesen az egész rendszert átadják a kaposváriaknak.

1998. július 20. | Áder János, az Országgyűlés elnöke átadja a Tesco Global Részvénytársaság kaposvári áruházát.

1998. október 9. | Átadják a flamand kormány támogatásával épült Somogy–Flandria Inkubátorházat, amely kezdő kis- és középvállalkozásoknak biztosít fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyen.

2000. január 1. | A Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, az iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézet és a veszprémi Műszaki Kémiai Kutató Intézet integrációjával létrejön a Kaposvári Egyetem.

2000. augusztus 20. | Felavatják a Teleki és a Noszlopy Gáspár utca között kialakított Városház utcát.

2000. szeptember 24. | Lebontják a szovjet hősi emlékművet a Berzsenyi parkban.

2000. október 4. | Megnyílik az OBI Barkácsáruház.

2000. ősz | Megalakul a Tüskevár Roxínház.

2000. december 7. | Megnyílik a Kaposvár Plaza, a tizenháromezer négyzetméteres, ötven üzletnek helyet adó szórakoztató- és bevásárlóközpont.

2000. december 15. | Pokorni Zoltán oktatási miniszter felavatja a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karához tartozó Takarmányozástani Intézet és Kutatóbázis új épületét.

2001. május 24. | A Klíma-Vill Purina Kaposvári KK férfi-kosárlabdacsapata az Atomerőmű SE együttesét legyőzve először nyeri meg a magyar bajnokságot.

2001. május 25. | Először nyílik meg a Festők Városa Hangulatfesztivál.

2001. augusztus 19. | Felavatják a kaposszentjakabi bencés apátság felújított műemlékegyüttesét.

2001. augusztus 20. | A Kecel-hegyen felavatják a millenniumi apostoli kettős keresztet.

2001. augusztus 24. | Átadják a Megyei és Városi Könyvtár felújított és kibővített épületét.

2001. december 21. | Átadják a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetét.

2002. június 27. | Az Észak-amerikai Járműipari (NABI) Rt. megnyitja új kaposvári gyárát. Az autóbusztesteket gyártó üzem telepítésével betelik a Keleti Ipari Park.

2002. augusztus 20. | Felavatják az egykori Szokola-berek területén kialakított öthektáros Millenniumi parkot, a Városligetet.

2002. december 7. | Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a Béla király utcában felszenteli a Csertán Márton Otthont.

2003. április 22. | Településrészi önkormányzat alakul Kaposszentjakabon.

2003. augusztus 31. | Orbán Viktor volt miniszterelnök felavatja a Kisgáti városrészben épült középiskolai kollégiumot.

2003. szeptember 26. | Átadják a Kecel-hegyen épült lakóparkot.

2003. október 3. | Átadják az átalakított Kossuth teret.

2003. október 17. | Kaposvár megkapja a Virágos Magyarországért országos környezetszépítő verseny első díját.

2003. november 14. | Átadják a 61. számú főút Kaposvárt északról elkerülő, közel húsz kilométeres szakaszát.

2004. január 1. | A Vaszary Képtár, a Vaszary Emlékház és a Szentjakabi Bencés Apátság Romkert integrációjával létrejön a Művészetek Kincsesháza.

2004. július 19. | Kormányrendelet létrehozza a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karát és Művészeti Főiskolai Karát. (Ezzel négykarúvá válik az egyetem.)

2004. augusztus 7. | Felavatják a felújított Rákóczi Stadiont.

2005. április 2. | Megnyílik a jégcsarnok.

2005. július 2–9. | Először rendezik meg Kaposváron a nemzetközi ifjúsági futballfesztivált.

2005. augusztus 22. | Az esőzések miatt kilép medréből a Kapos folyó, és elárasztja a környező utcákat.

2005. december 8. | Magyar Bálint oktatási miniszter, valamint Pálinkás József és Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter közösen avatja fel a Kaposvári Egyetem új kollégiumát és könyvtárát.

2006. április 18. | Felavatják a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központot.

2006. június 30. | Átadják az új élményfürdőt.

2006. október 23. | Mádl Ferenc volt köztársasági elnök a Berzsenyi parkban felavatja Gera Katalin szobrászművész A szabadság angyala című 1956-os emlékművét.

2007. június 20. | A Cseri úti sportcentrumban felavatják a megye első szabványméretű, villanyvilágítással ellátott műfüves labdarúgópályáját.

2007. november 14. | Kaposváron átadják Európa legnagyobb cukorgyári biogázüzemét.

2008. június 1. | A REAC elleni kaposvári győzelemmel történetének addigi legjobb eredményét elérve az NB I. hatodik helyén végez a Kaposvári Rákóczi labdarúgócsapata.

2009. április 2. | Megnyitják a Corso Kaposvár Bevásárlóközpontot.

2010. február 4. | Takáts Gyula egykori lakóházában, a Dr. Kovács-Sebestény Gyula utcában megnyílik a költő emlékmúzeuma.

2010. június 4. | A Berzsenyi parkban leleplezik Párkányi Raab Péter szobrászművész Trianon-emlékművét.

2010. augusztus 13–20. | Először rendezik meg a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált.

2010. szeptember 24. | Befejeződik a Keleti Ipari Park bővítése.

2010. ősz | A Guba Sándor utcában megnyílik a Lakics Gépgyártó Kft. új, főként erőművek alkatrészeit előállító gyárüzeme.

2011. július 5. | Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter felavatja az új Kaposvári Nagypiacot.

2011. augusztus 5. | Felavatják az új kaposvári fürdőt.

2011. szeptember 2. | Átadják az újjáépített városi kulturális központot.

2011. október | Kaposvár lakónépességének száma 66 245 fő.

2011. december 15. | A Petőfi utcában átadják a CBA Cent bevásárlóközpontot.

2012. március 9. | Átadják a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjét.

2012. október 26. | Megnyílik a pályázati segítséggel felújított Róma villa.

2012. december 1. | A városházán ünnepi várostörténeti konferenciát rendeznek Kaposvár újratelepítésének háromszázadik évfordulója alkalmából.

2013. április 3. | Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató és Szita Károly polgármester aláírja a szerződést, amely szerint a városi önkormányzat 38%-os tulajdonrészt vásárol a Kométa húsüzemében.

2013. április 15. | A Fino-Kaposvár SE férfi-röplabdacsapata tizenötödször nyeri meg a magyar bajnokságot. A kaposváriak huszadik alkalommal játszanak bajnoki döntőt.

2013. július 12. | A Keleti Ipari Parkban átadják az ipari hűtőberendezéseket és hőcserélőket gyártó német érdekeltségű cég, a Cabero Industrial Kft. tízezer négyzetméteres gyártócsarnokát.

2013. július | Megkezdődik a Bereczk Sándor egykori városi főmérnökről elnevezett kaposvári út- és járdafelújítási program.

2013. szeptember 12. | A Róma-hegyi Rippl-Rónai-villa Andrássy-ebédlőjében megalakul a Kaposvári Települési Értéktár Bizottság.

2013. november 19. | Orbán Viktor miniszterelnök felavatja az új cukorgyári silót.

2014. február 28. | E nappal a kaposvári önkormányzat maradék, 5,7 milliárd forintos adósságát is átvállalja az állam.

2014. március 26. | A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében ünnepélyesen átadják az új PET/CT–MR-centrumot.

2014. március 31. | Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila megyei elnök átadja a Kaposi Mór Oktató Kórház tömbösítési programjának utolsó ütemét.

2014. május 28. | Átadják a Kapos vésztározóját, és a folyó mederrendezése is befejeződik.

2014. szeptember 10. | Áder János köztársasági elnök és Szita Károly polgármester felavatja a Deseda partján létesített Fekete István Látogatóközpontot.

2014. október 1. | E naptól igényelhető a Kaposvár Kincse védjegy, amelyet helyi kötődésű és egyúttal kiemelkedő minőségű élelmiszerek kaphatnak meg.

2015. január 1. | A Kapos, a Pannon és a Gemenc Volán összeolvadásával megalakul a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

2015. január 30. | Lázár János miniszter átadja a megyei kormányhivatal földszintjén kialakított új kormányablakot.

2015. március 11. | A volt Bartók Béla Úti Általános Iskola helyén átadják a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának új épületét.

2015. április 22. | Felavatják az 1. Magyar Cukor Manufaktúra új porcukorgyártó üzemét és napelemparkját.

2015. május 8. | Átadják a Deseda-tó környékén kialakított Kalanderdőt. A Sefag tanösvényeket, játszótereket és madármegfigyelőt is épített a tizenhét hektáros területen.

2015. június 9. | Átadják a Kaposi Mór Oktató Kórház felújított műtéti tömbjét.

2015. június 27. | A Desedán átadják a kerékpárutat és a vízi játszóteret.

2015. július 22. | Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Kardosfán hivatalosan is felavatja a Zselici Csillagparkot.

2015. augusztus 30. | Új helyén, az egykori MÁV-internátus épületében nyitja meg a tanévet a Lorántffy Zsuzsanna református iskola. A felújított Somssich Pál utcai épületet Steinbach József püspök, Molnár Tímea igazgatónő, Bellai Zoltán lelkész és Szita Károly polgármester adja át.

2015. szeptember 18. | Kaposvár és Üsküdar polgármestere, Szita Károly és Hilmi Türkmen Kaposváron aláírja a magyar és a török település testvérvárosi megállapodását. — Az Egyenesi úton felavatják a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központot. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének tizenkilencedik intézménye által működtetett passzívházban zöldség- és gyümölcstermesztést, valamint haltenyésztést folytatnak.

2015. szeptember 30. | A cukorgyárban átadják a cukorcsomagoló üzemet és a biogáztisztító állomást. A beruházások összértéke hétmilliárd forint.

2015. október 5. | Átadják a 61-es út mentén, Sántos és Kaposvár között épült új hulladékkezelő központot. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 118 településéről ezután ide kerül a kommunális és szelektív hulladék.

2015. október 9. | A Kaposvárra látogató Orbán Viktor miniszterelnök a városháza dísztermében Szita Károly polgármesterrel együtt aláírja a Modern Városok Program Kaposvárra vonatkozó együttműködési megállapodását. A tervek szerint számos fejlesztés valósul meg 122 milliárd forintból a városban és környékén.

2015. október | Megindul az elektromos rásegítéssel működő kerékpárok és e-rollerek kölcsönzését lehetővé tevő program, a Kaposvári tekergő.

2015. november 10. | A Kossuth téren átadják a negyven új kaposvári MAN Lion’s City autóbuszt. A híres kaposváriak képével díszített, bordó színű járművek környezetkímélő meghajtásúak, sűrített földgázzal működnek.

2015. november 30. | A Munkácsy Mihály Gimnáziumban tartott rendezvénnyel lezárul a város történetének legnagyobb energetikai célú intézményfelújítási programja. Kilencszázmillió forintból huszonnégy kaposvári óvoda, iskola és orvosi rendelő épületét korszerűsítették.

2015. december 31. | Nyugdíjba vonul Kéki Zoltán, Kaposvár címzetes főjegyzője. Utódja január 1-jétől Csillag Gábor.

2016. március 11. | Innovatív haltenyésztési kutatási és oktatási bázist adnak át a Kaposvári Egyetemen.

2016. március 30. | Ünnepélyesen átadják a kaposvári póluskórházat. Az északi tömbépület befejezésével lezárul a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Somogy megyei egészségügy történetének legjelentősebb, három szakaszra bontva összesen tizenötmilliárd forint értékű kórházfejlesztése.

2016. április 18. | Hivatalosan is átadják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságának Raktár utcai új székházát.

2016. április 21. | Átadják a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központjának négyszintes, csaknem kétezer négyzetméteres onkoradiológiai fekvőbeteg-ellátó épületét. A 950 millió forintos beruházás az egyetem és a Kaposi Mór Oktató Kórház együttműködésével valósult meg.

2016. április 25. | A Fino-Kaposvár férfi-röplabdacsapata tizenhetedszer nyeri meg a magyar bajnokságot, miután a döntő harmadik mérkőzésén 3 : 0-ra veri a kaposvári sportcsarnokban a Vegyész RC Kazincbarcika együttesét. Ezzel a Kaposvár lesz minden idők legeredményesebb magyar bajnoki röplabdacsapata.

2016. június 5. | Az egykori leányotthon mögött, a kazánház helyén átadják az új dzsúdócsarnokot.

2016. június 9. | A kormányhivatal épületében megalakul a Kaposvári Civil Parlament.

2016. június 19. | A Városi Sportcsarnokban megkezdődik a férfi junior ökölvívók Európa-bajnoksága. A nemzetközi sportesemény, amelyre 35 országból csaknem 240 versenyző érkezett Kaposvárra, 25-én zárul.

2016. július 20. | Moizs Mariann főigazgató Budapesten átveszi az oklevelet, mely szerint a Kaposi Mór Oktató Kórház elnyerte a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Gyakorló Kórháza címet.

2016. október 8. | Ünnepélyesen átadják a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) Pécsi utcai új szertárát.

2016. december 22. | Balás Béla megyés püspök a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben felszenteli a fogvatartottak részére kialakított Szent Lénárd-kápolnát.

2017. január 5. | A munkaterület átadásával megkezdődik a Csiky Gergely Színház felújítása, s ezzel megindul a Modern Városok Program kaposvári beruházássorozata.

2017. január 11. | A Szivárvány Kultúrpalotában tartott évértékelő beszédében Szita Károly polgármester bejelenti, hogy megindul a város fejlesztését szolgáló, több mint 171 milliárd forint értékű Németh István Program.

2017. február 1. | Ünnepélyesen átadják a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola felújított és új szinttel bővített épületét.

2017. március 9. | Ünnepélyesen átadják a felújított kaposvári vasútállomást. (A vasúttársaság európai uniós forrásból és a város támogatásával valósította meg a mintegy 1,6 milliárd forint értékű rekonstrukciót.)

2017. május 3. | A régi városi sportcsarnok mellett leteszik az új sportcsarnok, a Kaposvár Aréna alapkövét.

2017. május 13. | A Nagyboldogasszony-székesegyházban beiktatják méltóságába Varga László volt kaposvári plébánost, a Kaposvári egyházmegye új püspökét. A szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezeti, a két társszentelő Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla, az egyházmegye nyugalmazott püspöke.

2017. június 14. | A városháza dísztermében aláírják az R67-es gyorsút fejlesztésének kivitelezői szerződését.

2017. június 15. | A Virágfürdő mellett leteszik az új versenyuszoda alapkövét.

2017. június 22. | A Cseri úton, a hulladékgazdálkodási vállalat által korábban használt területen leteszik a helyi járatú autóbuszok új telephelyének, illetve szervizbázisának alapkövét.

2017. július 25. | A Kaposvári Egyetem Pannon Lovasakadémiáján megkezdődik a pónilovas Európa-bajnokság. A július 30-án záruló versenyen tizenkilenc nemzet 165 lovasa vesz részt.

2017. szeptember 1. | Megkezdi működését Kaposvár város megújult honlapja, a kaposvar.hu internetes portál.

2017. szeptember 13. | A jelenlegi tisztítómű területén leteszik az új kaposvári szennyvíztisztító telep alapkövét.

2017. szeptember 19. | A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának kulturális központjában (a volt Latinca Művelődési Házban) ünnepélyesen megnyitják a 19. Pontyfogó Világbajnokságot. A huszonhat ország 156 versenyzője szeptember 20. és 22. között mérkőzik meg a Deseda-tavon.

2017. szeptember 24. | A Vietnamban tárgyaló Szita Károly polgármester aláírja Can Tho város és Kaposvár testvérvárosi megállapodását.

2017. október 2. | Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter átadja az Erdők Háza Látogatóközpontot, amelyet a Sefag Zrt. alakított ki a Bajcsy-Zsilinszky utcában.

2017. október 4. | Átadják a Sefag Zrt. által kialakított tanösvényt, amely a lombkoronaszintet mutatja be a desedai Kalanderdőben.

2017. október 5. | A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. és a Swietelsky Építő Kft. képviselői a városháza dísztermében aláírják a Kaposvári Közlekedési Központ kivitelezési szerződését.

2017. október 24. | Felavatják a Hidrológiai emlékparkot, amelyet a Magyar Hidrológiai Társaság somogyi területi szervezete hozott létre Kaposváron a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság támogatásával. A Vak Bottyán utcai vésztározó mellett huszonnégy vízügyi szakember portréját állítják ki.

2017. október 27. | Átadják a felújított Bajcsy-Zsilinszky utcát és Németh István fasort. A Bajcsy-Zsilinszky utca kórház előtti szakasza évtizedek után ismét megnyílik a gépjárműforgalom előtt.

2017. október 29. | A Lorántffy-iskola udvarán felavatják a somogyi kötődésű reformátorokat – Sztárai Mihályt, Méliusz Juhász Pétert, Kálmáncsehi Sánta Mártont és Szegedi Kis Istvánt – ábrázoló szoborcsoportot, Trischler Ferenc alkotását.

2017. november 8. | Az északi tömb negyedik emeletén átadják a Kaposi Mór Oktató Kórház új konyháját és éttermét.

2017. november 13. | A Gróf Apponyi Albert utcában, a régi bőrgyógyászat helyén leteszik a Somogy Megyei Főügyészség, a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség, valamint a Központi Nyomozó Főügyészség új, közös épületének alapkövét.

2017. november 22. | Somogybabodon leteszik a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es gyorsút alapkövét.