Ifjúsági önkormányzat

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése és a területen dolgozó szakemberek korán felismerték, hogy a megfelelő színvonalú ifjúsági közélet kialakulásához színtereket kell teremteni és fenntartani városi, iskolai és közösségi szinten egyaránt. Ezekhez a fórumokhoz feladat- és eszközrendszert rendeltek hozzá, elősegítve ezzel a fiatalok aktivitását.

A Polgármesteri Hivatal feladata egy olyan állandó minta, a város vezetői által követendőnek ítélt – folyamatos működéssel mutatott és bizonyított – példa megteremtése, amely alapot nyújthat a város különböző területein kibontakozó ifjúsági kezdeményezések számára. A másik fő feladat a fiatal korosztály számára lehetőséget biztosítani véleményük, javaslataik megfogalmazására, közlésére.

Egy ilyen, az ifjúsági közélet minden területét átfogó rendszernek a kiépítése hosszú folyamat volt, amelyet 2001 szeptemberében a Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat megszervezésével és felállításával indított el a város. Ez a kezdeményezés a Kaposváron élő huszonnégyezer fiatal számára kíván alternatívát, megoldási lehetőséget nyújtani problémáik kezelésére.
Ifjúsági Párbeszédrendszer

A városban működő ifjúsági párbeszédrendszer négy alapköve biztosítja a folytonos kommunikációt az önkormányzat és az ifjúság között, lehetővé téve utóbbi érdekeinek érvényesítését:

1. Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK)

A Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat (a továbbiakban KIÖK) az ifjúsági intézményrendszer kiépítésének alapját és első fázisát képezi városunkban. A KIÖK-be minden kaposvári oktatási intézmény választás útján delegálja képviselőjét (21+1 fő), valamint az ifjúsági polgármestert. A testület feladat- és hatáskörét maguk a fiatalok állították össze úgy, hogy az saját közösségeikben is hasonlóan aktív munka végezésére ösztönözze az ott dolgozó fiatalokat.

A testület kiemelt feladata a gyermekek és fiatalok szükségleteinek, törekvéseinek figyelemmel kísérése, a felmerülő problémák elemzése és az azok megoldásában való aktív közreműködés. Lehetőséget biztosít számukra, hogy a települési önkormányzattal együttműködve vegyenek részt az őket közvetlenül érintő döntések előkészítésében és megvalósításában, valamint hogy figyelemmel kísérhessék a helyi ifjúsági programok, szolgáltatások megvalósítását, illetve értékelhessék azok eredményeit. Kétévente kerülnek sorra a kaposvári ifjúsági önkormányzati választások, melyekre mindig nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel készülnek a kaposvári általános és középiskolák.

Az ifjúsági polgármester a diáksággal történő folyamatos egyeztetésekkel képviseli a diákok érdekeit, elképzeléseit, ötleteit, valamint tevékenyen részt vesz a helyi ifjúsági munkában, miközben a városi ifjúsági közélet fellendítésén munkálkodik.

A testület Szervezeti és Működési Szabályzatában a diákpolgármester részletezett feladatai között is látható, hogy a fiatalok testületük irányításán túl a város vezetőivel szemben is kötelezettségekkel ruházták fel vezetőjüket:

1) A polgármester a képviselő-testület vezetője, ezáltal felelős az önkormányzat egészének működéséért.

2) Főbb feladatai a következők:
a) kapcsolattartás Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
b) a városi ifjúsági közélet kialakulásának, fenntartásának elősegítése;
c) a nyilvánosság megteremtése a helyi fiatalok számára, fórumok szervezése;
d) a korosztály önszerveződő közösségeinek a támogatása, a szükséges együttműködés kialakítása;
e) kapcsolattartás az ifjúsági közélet helyi szereplőivel;
f) az alpolgármester munkájának irányítása;
g) a képviselő-testület irányítása;
h) a helyi ifjúsági munka segítése.

Az Ifjúsági Önkormányzat működtetésével a város vezetése a település oktatási intézményeinek is mintát kíván adni az intézményi közélet szervezésére, valamint a fiatalokkal való közös munka tartalmának és hatékonyságának hangsúlyozására. Ehhez és a továbblépéshez kellett a testületnek „éretté” válnia az olyan feladatok megoldására, melyek elengedhetetlenek a további fejlődéshez, az intézményrendszer kiépítéséhez. A KIÖK a város vezetőivel folytatott közös munkája gyakorlati szintre jutott, és szükségessé vált egy, a testület munkáját segítő pénzalap megteremtése. Ehhez a települési önkormányzat nyújtott segítséget. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből minden évben Ifjúsági Támogatási Keretet különít el az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátásra. Ezt a forrást csak az előre meghatározott célokra, feladatokra lehet fordítani, melynek mértéke a munka hatékonyságának függvénye, felhasználását pedig az ifjúsági referens koordinálja.

2. Ifjúsági referens

A testület mozgatása a mindenkori ifjúsági referens feladata. Az ifjúsági referens munkájával egy láncszemet képez az önkormányzat, a KIÖK és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek között. A KIÖK választott képviselőivel hetente egyeztet, így folyamatosan értesül az ifjúságot érintő kérdésekről. Az oktatási intézményekben dolgozó diákönkormányzatot segítő pedagógusokkal az ifjúsági referens folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn.

3. Diákönkormányzatok

A tanulók érdekeik védelmére, képviseletük ellátására jogosultak önkormányzó testületet létrehozni. A diákképviselőket az osztályközösségek választás útján delegálják az iskolai diákönkormányzatba, melynek működését, anyagi és technikai feltételeit törvény biztosítja. A diákönkormányzat megfelelő működésének kialakításában kiemelkedő szerepük van a diákönkormányzatot segítő tanároknak. Szükséges a diákönkormányzatok által szervezett programok, képzések, rendezvények támogatása, melyre a kaposvári Ifjúsági Önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet, és amelyet bőkezűen támogat az ifjúsági keretből.

4. Az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek szerepe

Az ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek (legnagyobb részben diák-sportegyesületek, gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek) az önkormányzatok mellett nagyon fontos szerepük van a fiatalokkal való foglalkozásban, a különböző társadalmi értékek közvetítésében, valamint fontos szerepet játszhatnak az ifjúsági feladatok ellátásának átvállalásában. A városban a Compass és az AFS szervezetnek is működik helyi képviselete, amelyek országos szinten is a legaktívabbak közé sorolhatók. Mindkét egyesület önkéntes hozzájárulása komoly segítséget jelent a városi rendezvények lebonyolítása során. Ezt az önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzített kedvezményekkel honorálja.

Megújuló ifjúságpolitikai koncepció

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. júliusi ülésén elfogadta a város ifjúságpolitikai koncepcióját. A város célja az ifjúságpolitikai koncepció elfogadásával, hogy a fiatalok a társadalom és a helyi közösség aktív tagjává váljanak, otthon érezzék magukat Kaposváron, tanulmányaik befejeztével pedig letelepedjenek és családot alapítsanak a megyeszékhelyen.

Várhatóan 2015 őszére készül el Kaposváron a minden eddiginél alaposabb ifjúságpolitikai koncepció. A stratégia kialakítása több ezer kérdőíven alapuló vizsgálatok és számos egyéb széles körű konzultáció során szerzett információ felhasználásával történik. Célunk, hogy az ifjúságot érintő intézkedések már korábban foganatosított rendszerének elemeit úgy fejlesszük tovább, hogy az a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálja a fiatalok igényeit, és hozzájáruljon szellemi és fizikai fejlődésükhöz. Emellett természetesen új támogatási formák kidolgozása szükséges; hatékonyságuk záloga a felmérések során gyűjtött tapasztalatok kamatoztatása.

Rendezvények

Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata az elmúlt években a következő rendezvényeket bonyolította le, színteret biztosítva ezzel a fiatalok biztonságos szórakozásához:

Évente megrendezzük a Kaposvári Ifjúsági Napok gőzerővel (KINg) elnevezésű fesztivált, amelynek minden második alkalommal része a diákpolgármester-választás, valamint a jelöltek ezt megelőző bemutatkozása. Fontos esemény a szintén a rendezvényhez kapcsolódó Bolond Ballagás, melynek keretében a középiskolák végzős osztályai jelmezekbe öltözve vonulnak végig a város főutcáján, majd jó hangulatú műsort adnak. A zsűri döntése alapján az első három helyre került ballagó osztály helyezésének megfelelő pénzügyi támogatást kap az önkormányzattól.

Szintén évente kerül sorra a KIÖK Sportnap, melynek során a város általános és középiskoláinak csapatai mérhetik össze tudásukat labdarúgásban és röplabdában.

A tanév végén a Tanévzáró fesztiválon búcsúznak a fiatalok az iskolapadtól, melynek programját amatőr zenekarok koncertjei, főzőverseny, divatbemutatók színesítik.

Rendhagyó jelleggel is szervez koncerteket a KIÖK. Legutóbb egy rendkívül sajnálatos esemény adott okot az összefogásra, amely az ifjúsági önkormányzat égisze alatt valósult meg. Az Összefogás névre hallgató egész estés jótékonysági koncertsorozat bevételét egy balesetben nyaktól lefelé megbénult kaposvári fiú kezelésére ajánlották fel.

Lassan hagyománnyá válik, hogy a város által évente megrendezett Festők Városa Hangulatfesztiválon, illetve folytatásán, a Rippl-Rónai Fesztiválon is képviselteti magát a KIÖK. Az ifjúsági önkormányzat számára biztosított miniszínpadon általános és középiskolás diákoknak nyílik lehetőségük művészi produkciójuk bemutatására, míg a mellette felállított sátorban kézműves-foglalkozások és rajzverseny zajlik, ahol a díjakat 2014-ben egy helyi kreatív hobbibolt ajánlotta fel.