Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kártya tulajdonos) által kibocsátott Kaposvár Kártya (a továbbiakban: Kártya) használatának részletes szabályait tartalmazza.

 

1. Kártya vásárlására jogosultak köre:

1.1 Minden Kaposváron állandó lakhellyel rendelkező 6. életévét betöltött személy és Kaposváron tanuló nappali tagozatos diák igényelheti a Kártyát . (a továbbiakban: Kártyabirtokos)

1.2 A Kártyabirtokos nem szerzi meg a kártya tulajdonjogát, csak annak birtoklására, használatára jogosult, a Kártya továbbra is a Kártya tulajdonos tulajdonában marad

1.3 A Kaposvár Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli (a továbbiakban: díj). A díj mértékét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2005 (III. 4.) számú rendelete tartalmazza

1.4 A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért a díj 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

 

2. A Kártyaszerződésre vonatkozó rendelkezések

2.1 Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a Kártyatulajdonos nevében a Tourinform-Kaposvár Iroda (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) Rendszergazdaként kijelölt munkatársa jogosult eljárni, nyilatkozatot tenni.

2.2 A Kártyaszerződés az Igénylőlap Kártya tulajdonos által történő aláírása időpontjában jön létre, de a Kártya Kártyabirtokos általi átvételével lép hatályba.

2.3 A Kártyaszerződés megszűnik

 • írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban
 • a Kártyabirtokos felmondása esetén, a 30 napos felmondási idő lejártával,
 • szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a felmondás közlésekor,
 • a Kártyabirtokos halálával,
 • az 1.1. pontban foglalt jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • ha az igénylőlap Kártyabirtokos általi aláírása és a hatályba lépés közötti időszakban történő adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott, illetve az 1.1. pontban foglalt jogosultság feltételei nem állnak fent.
 • ha a Kártyát a Kártyabirtokos három alkalommal megújította, és a Kártya érvényessége a harmadik megújítást követően lejár.

2.4 A Kártyaszerződés megszűnését követően

 • a Kártya nem használható, a Kártyabirtokos köteles azt 7 naptári napon belül visszaszolgáltatni a Kártya tulajdonos részére.
 • a Felek a Kártyaszerződés megszűnésétől függetlenül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket.
 • a Kártyabirtokos által megfizetett díj nem jár vissza.
 

3. A Kártyára vonatkozó rendelkezések

3.1 Kártya rendelkezésre bocsátása

3.1.1 A Kártyákat a Kártya tulajdonos az Igénylőlap benyújtását követő 15 munkanapon belül elkészíti. A Kártyabirtokos a Kártyát a Tourinform-Kaposvár Irodában (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) személyesen veheti át.

3.1.2 A Kártya birtokos a kártyát, annak adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.

3.1.3 A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, ami abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, vagy valótlan adatokat szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett Kedvezmények összegét, illetve a kártya előállítási díját nem követelheti vissza.

3.1.4 A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár Kártya rendszer üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igénylő lapon rendelkezésre bocsátott személyi adatokat (név, lakcím, személyi igazolvány) kezelje a Kaposvár Kártya igénylése és felhasználása jogosultságának ellenőrzése, a Kaposvár Kártyával igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylő lapon szereplő adatok személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő ellenőrzéséhez, továbbá, hogy személyes adatokat statisztikai célokra felhasználják és az így létrejött statisztikai információkat, adatokat a Kaposvár Kártya elfogadó helyre továbbítsa a Kártyatulajdonos. A statisztikai adatok személyes jellegű információkat nem tartalmazhatnak. A személyes adatok felhasználására a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

3.2 Kártya használata

3.2.1 A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az átvételkor az arra fenntartott helyen (a Kártya hátoldalán) aláírni, továbbá a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni.

3.2.2 A kedvezményes szolgáltatásokat csak közvetlenül a Kártya birtokos veheti igénybe, a Kártya másra át nem ruházható.

3.2.3 A Kártyabirtokos a Kártya felhasználásával az alábbi kedvezmények (a továbbiakban: Kedvezmények) igénybevételére jogosult.

 

Együd Árpád Művelődési Központ (Szentjakabi Nyári Esték)

40 %

Városi Sportcsarnok (Kaposvári KK Kft., Kaposvári Röplabda Sport Kft.) (I. osztályú, nemzetközi, illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzések) Jégcsarnok (jegy)

100 %

 


20 %

Rákóczi Stadion (hivatalos labdarugó mérkőzések)


10 %

Városi Fürdő (Felnőtt és diák-nyugdíjas: belépő, délutáni jegy, úszó jegy, uszoda jegy, 7-14-30 alkalmas bérlet)


20 %

Csiky Gergely Színház (bérlet)


10 %

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (szombati parkoló díj) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ingyenes internetezési lehetőség a belváros közterein egy órán keresztül az év minden napján)


100 %

 

3.2.4 A kedvezmények csoportos jegy vásárlása esetén nem érvényesíthetőek, más kedvezményekkel össze nem vonhatóak.

3.2.5 A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

3.2.6 A Kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon a Kaposvár Kártya emblémával megjelölt, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolók működéséről és igénybe vételük rendjéről szóló többször módosított 25/1999 (X.29.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi díjövezetben. A kedvezmény igénybevétele Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága által elkészített és a Kaposvár Kártya átvételekor és újraérvényesítésekor átadott, szombati napokra érvényes ingyenes parkolásra jogosító Kártyák használatával történik.

3.2.7 A Kártyatulajdonos fenntartja a jogot a kedvezmények körének és mértékének megváltoztatásához.

3.2.8 A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az elfogadó helyen a szolgáltatás igénybevételét megelőzően felmutatni, illetve erre irányuló igény esetén a jogosultság megállapítása érdekében a Kártyát az elfogadó hely képviselőjének átadni, aki azt köteles a jogosultság megállapítását követően a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

3.2.9 A Kártyatulajdonos kedvezményes szolgáltatást biztosító kártya-elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és a biztosított kedvezmény mértékét elhelyezi a http://www.kaposvarkartya.hu/, http://www.kaposvárkártya.hu/, és a http://www.kaposvarcard.hu/ internetes weboldalon.

3.2.10 Az elfogadó hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását, és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonja és biztonsági okokból érvényteleníti, amennyiben

 1. a Kártyát nem az arra jogosult személy használja
 2. a Kártyán és a vásárlás után készült bizonylaton szereplő aláírások feltűnő eltérést mutatnak, és a kártyafelhasználó által bemutatott személyi okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán szereplő névvel.
 3. A Kártya az elfogadó hely POS termináljának jelzése alapján tiltó listán szerepel.

3.2.11 A kártyaelfogadás megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kaposvár Kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül, más érvényes fizetőeszközzel kell kiegyenlítenie a vásárlás értékét, vagy elállhat a vásárlástól.

3.2.12 A kedvezménnyel igénybevett szolgáltatást a Kártyabirtokos utóbb nem válthatja vissza.

3.2.13 A Kártyák érvényességi ideje minden naptári év december 31-én lejár. Ezt követően a kártyát legkésőbb a lejárat évét követő év január 31. napjáig érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével a Tourinform-Kaposvár Irodában. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2005 (III. 4.) rendeletében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. Amennyiben a Kártyabirtokos a lejárat évét követő év január 31. napjáig nem érvényesítteti, úgy a Kártya érvényessége megszűnik. 2005. évben történő vásárlás esetén a Kártya érvényességi ideje 2006. december 31-ig tart.

3.2.14 Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3.2.15 A Kártyát a kiadást követően összesen három alkalommal lehet érvényesíteni. Ezt követően a Kártyabirtokos új Kártyát igényelhet.

3.2.16 A Kártyatulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Kártya elfogadó-hálózatát, a kedvezmény rendszert, a díj mértékét, illetve az általános szerződési feltételeket megváltoztassa

3.2.17 Technikai meghibásodás esetén a kedvezménynyújtást a Kártyatulajdonos szüneteltetheti.

3.2.18 A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos által kiadott Kártyaszabályzatot betartani. A Kártyaszabályzat rendelkezéseinek megszegése szerződésszegésnek minősül.

3.3 Kártya letiltása

3.3.1 A Kártya letiltása a Kártyabirtokos, illetőleg a Kártya tulajdonos rendelkezése alapján történhet.

3.3.2 A Kártya tulajdonos jogosult letiltani a Kártyát a 3.2.10 pontokban szabályozottakon kívül, ha

 1. a Kártya elvesztéséről/ellopásáról, illetve a Kártyával történő visszaélésről tudomást szerez,
 2. a Kártyabirtokos nem tartja be a Kártyaszerződésben foglaltakat.

3.3.3 A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos részére bejelenteni legkésőbb a bejelentés okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 15 napon belül, ha a Kártyát elveszítette, azt ellopták, a Kártya megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adataiban változás következett be. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel. A bejelentést írásban kell megtenni. A bejelentés telefonon is történhet, de a bejelentést 2 munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.

3.3.4 A Kártyaletiltási kérelem beérkezését követően a Kártyatulajdonos haladéktalanul intézkedik a Kártya letiltása iránt. A bejelentéstől a letiltásig terjedő időtartam alatt a Kártyával elkövetett visszaélésekért a Kártya tulajdonos a felelős.

3.4 Kártya pótlása

3.4.1 A Kártya elveszítése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános szabályok szerint új Kártyát igényelhet, kivéve ha a megrongálódás rendeltetésszerű használat ellenére következett be, ez utóbbi esetben a Kártyabirtokost díj nem terheli. Az új Kártya átvételiéig a Kártyabirtokos a kedvezmények igénylésére nem jogosult.

 

4. Ügyfélszolgálat, reklamáció és felelősségviselés

4.1 A Kártyabirtokos a Kártyaszerződés hatálybalépésének időpontjától információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Kártya tulajdonos Ügyfélszolgálatát, mely munkaidőben érhető el az alábbi címen és telefonszámon: Tourinform-Kaposvár Iroda, 7000 Kaposvár, Fő u. 8., 82/512-922. (Fax: 82/320-404, e-mail: kaposvar@tourinform.hu)

4.2 Az Ügyfélszolgálat tevékenysége: információ-szolgáltatás a kibocsátott kártyákról, a kártyák használatáról, az elfogadóhelyekről, esetleges akciókról és egyéb kérdésekről, kártyaletiltással, Kártya meghibásodásával, kártyabevonással és egyéb kártyaelfogadási kérdésekkel kapcsolatos intézkedések.

 

5. Felelősségviselés

5.1 A Kártya használatával összefüggő károkat a felek közösen, közrehatásuk arányában viselik.

5.2 A Kártya tulajdonos nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

 1. a Kártyabirtokos nem tartja be a Kártyaszerződésben foglaltakat
 2. a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el
 3. a Kártyabirtokos a Kártyát nem veszi át
 4. a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja
 5. a Kártya tulajdonos a Kártyaszerződés feltételeit (pl. díjak, költségek) módosította.

5.3 A Kártyabirtokos panasz benyújtására jogosult a Kártya bevonása, Kártyaszerződés megkötésének megtagadása, bármely a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos visszásság ellen.

 

6. Információszolgáltatás és együttműködés

6.1 A Kártyabirtokos köteles a Kártya tulajdonos Ügyfélszolgálatát haladéktalanul értesíteni az általa megadott adatokban bekövetkező változásokról.

6.2 A Kártya tulajdonos és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kell rendezni.

6.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.